Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι γονείς και οι κηδεμόνες επισκέπτονται το σχολείο κατά τις προγραμματισμένες συναντήσεις με
τους/τις εκπαιδευτικούς και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, ύστερα από συνεννόηση και
επικοινωνία με την Διευθύντρια της σχολικής μονάδας. Στη συνεργασία εκπαιδευτικών και
γονέων πρέπει να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας, όπως αυτά αναφέρονται στις οδηγίες του
ΕΟΔΥ.