Λειτουργία της υποστηρικτικής δομής (Σ.Δ.Ε.Υ.) στο σχολείο μας

Η Πράξη (MIS: 5031890) αφορά στην ενίσχυση των Υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης μέσω:
1) Των ΣΔΕΥ (Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για την υποστήριξη των μαθητών και της Σχολικής κοινότητας, την εκπαιδευτική αξιολόγηση και την παραπομπή των μαθητών στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) όταν απαιτείται, τη διαμόρφωση Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης, την υποστήριξη εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων κλπ, και
2) Των ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) αποστολή των οποίων είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου), σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102).
Στο πλαίσιο της Πράξης προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που θα στελεχώσουν τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Επίσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) στελεχώνονται με αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς.
Συμπληρωματικά, υλοποιούνται δράσεις δημοσιότητας.

Αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητών και σχολικής κοινότητας

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ  Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συστήθηκε Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ), ως αρμόδιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τα εξής μέλη: α) τη διευθύντρια του σχολείου, β) τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης γ) κοινωνικό λειτουργό, δ) ψυχολόγο και ε) τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης.

Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλούνται οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών, αν η συνεδρίαση αφορά το σχεδιασμό εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο. Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικές ανάγκες και στη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αντιμετωπίζεται υπό το πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων και του επαγγελματικού και υπηρεσιακού απορρήτου.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ έχει τοποθετηθεί στο σχολείο μας η κοινωνική λειτουργός κ. Σαμαρά Μαρία-Αντωνία, η οποία είναι διαθέσιμη για συνεργασία με τους γονείς και η ψυχολόγος κ. Κολτσίδα Μαρία-Αμαλία. Η συνεργασία των μελών της ΕΔΕΑΥ με τους γονείς θα γίνεται τις Τετάρτες, κατόπιν συνεννόησης, προκειμένου να κανονιστεί συνάντηση σε συγκεκριμένη ώρα. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 2431035384 για να κλείσετε μια συνάντηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις