«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», Νόμος 4823/3-8- 2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α΄)

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) πουιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σεΚέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικέςεκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τηνεπιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, τουσυλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικώνκαι ψυχοκοινωνικών…

Περισσότερα