«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», Νόμος 4823/3-8- 2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α΄)

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αξιολόγηση μαθητών-Συμβουλευτική -Υποστήριξη

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που
ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε
Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.)

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν αξιολογικές
εκθέσεις στις εξής περιπτώσεις:
α) Ύστερα από αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με την
επιφύλαξη της παρ. 9 του άρθρου 17. Στην περίπτωση αυτή, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
συνεργάζεται με τη σχολική μονάδα.
β) Ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της Ε.Δ.Υ. ή, εάν δεν υφίσταται, του
συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας.
γ) Όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη από τις δράσεις διερεύνησης εκπαιδευτικών
και ψυχοκοινωνικών αναγκών.
Επισημαίνουμε πως σε κάθε περίπτωση το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διενεργεί ατομικές
αξιολογήσεις και εκδίδει αξιολογικές εκθέσεις όταν αποστείλει η σχολική μονάδα στο
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. α) την αίτηση του γονιού, β) την περιγραφική έκθεση του μαθητή και γ)
το πρακτικό συλλόγου διδασκόντων.

Άρθρο 53
Το άρθρο 4 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί των διαγνωστικών, αξιολογικών και
υποστηρικτικών φορέων για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διαγνωστικοί, αξιολογικοί και υποστηρικτικοί φορείς

 1. Η αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών διερευνώνται και
  διαπιστώνονται από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες
  Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν.
  4058/2012 (Α’ 63), τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και
  Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), τα Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και
  Εφήβων (Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας. Τα ΚΕ.Π.Α., οι
  Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας, τα Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε.
  και τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας δεν έχουν αρμοδιότητα, για τα ζητήματα για τα οποία
  επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 2. Tα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν μαθητές που φοιτούν μέχρι και την Γ’
  τάξη Λυκείου όλων των τύπων και έως το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.
  Άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που έχουν μέχρι την ηλικία αυτήν αξιολογηθεί
  από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως άτομα με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εμπίπτουν
  στην αρμοδιότητα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για την έκδοση αξιολογικών εκθέσεων που
  αφορούν στη φοίτηση σε εκπαιδευτικές δομές, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το

τριακοστό (30ό) έτος της ηλικίας τους. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύνανται να αξιολογούν
Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες μαθητών που φοιτούν μέχρι και την Α’ τάξη
Λυκείου όλων των τύπων, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο
(18ο) έτος της ηλικίας τους.

 1. Αν δεν ορίζεται άλλως, οι αξιολογικές εκθέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των
  Κο.Κ.ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας έχουν μόνιμη ισχύ. Οι αποφάσεις
  για κατάλληλο πλαίσιο στήριξης, παράλληλη στήριξη, κατ’ οίκον διδασκαλία, όπου
  απαιτείται εξειδίκευση ειδικής αγωγής και παροχή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
  (Ε.Β.Π.) επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται
  υποχρεωτικά στην αξιολογική έκθεση του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Το χρονικό διάστημα ισχύος
  της αξιολογικής έκθεσης του δεύτερου εδαφίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3)
  σχολικά έτη»
  Άρθρο 54
  Διαδικασία διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών – Αντικατάσταση του άρθρου
  5 του ν. 3699/2008
  Το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), περί της διαδικασίας διάγνωσης ειδικών
  εκπαιδευτικών αναγκών, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5 Διαδικασία διάγνωσης
 2. Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα
  σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή
  χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα
  Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές
  Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), η
  οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική
  διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α.
  ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου
  πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία…»

Σχετικές δημοσιεύσεις